REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara (CEACUT) este organismul operaţional specializat al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara (UTT) care coordonează activităţile de evaluare şi asigurare a calităţii în UTT, desfăşurând activităţi proprii în sfera managementului calităţii.

Art. 2. Pentru îndeplinirea misiunii sale, CEACUT îşi desfăşoară activitatea în temeiul prevederilor legale referitoare la managementul calităţii în învăţământul superior, bazate pe:
-Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG 75/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
-Carta universitară;
-Strategia asigurării calităţii în UTT;
-Hotărârea Senatului nr. 685/1/2013 privind înfiinţarea şi componenţa CEACUT.

Art. 3. CEACUT îşi desfăşoară activitatea la sediul Rectoratului UTT din strada Bucegi nr. 7, sala Senatului.

Art. 4. CEACUT se finanţează integral din veniturile Bugetului de venituri şi cheltuieli al UTT, conform art. 11 al. 6 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul II. Misiune şi obiective

Art. 5. Obiectivul fundamental al CEACUT îl constitutie promovarea unei culturi a calităţii în UTT, prin eforturile conjugate ale întregii comunităţi academice şi a colaboratorilor externi.

Art. 6. Misiunea CEACUT este de a sprijini conducerea UTT, a facultăţilor, departamentelor şi compartimentelor administrative, în realizarea politicilor de asigurare a calităţii în educaţie, prin proiectarea, implementarea, monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a metodelor şi tehnicilor de asigurare şi evaluare a calităţii, în acord cu cerinţele externe specifice asigurării şi evaluării calităţii, prevăzute de normele şi practicile organismelor de specialitate – ARACIS, ENQA, EUA.

Art. 7. În realizarea misiunii sale, CEACUT implementează următoarele obiective specifice:
a) pune în practică strategia UTT de asigurare şi evaluare a calităţii în educaţie;
b) formulează şi pune în practică elemente de cultură a calităţii în educaţie, prin identificarea acelor elemente specifice ale programelor de studii şi ale furnizorilor acestora, care satisfac cerinţele beneficiarilor activităţii UTT – candidaţi la admitere, studenţi la toate programele de studii, absolvenţi, familiile acestora, angajatori, societate în ansamblul său;
c) particularizează indicatorii şi standardele externe de asigurare a calităţii în educaţie, prevăzute de normele şi practicile organismelor de specialitate, în metodologia internă de asigurare şi evaluare a calităţii;
d) promovează cultura calităţii şi necesitatea punerii sale în practică, pentru a asigura capacitatea şi eficacitatea instituţională a UTT;
e) asigură suportul tehnic şi informaţional pentru evaluarea de către studenţi a cadrelor didactice şi a programelor de studii;
f) asigură consilierea structurilor şi persoanelor implicate în activitatea de asigurare şi evaluare a calităţii la nivelul facultăţilor şi departamentelor UTT, prin materiale informative şi sesiuni de formare sau perfecţionare, în acord cu cele mai recente prevederi ale normelor şi practicilor organismelor de specialitate;
g) coordonează activitatea facultăţilor, departamentelor, structurilor, compartimentelor administrative şi persoanelor implicate în activitatea de asigurare şi evaluare a calităţii, în vederea rezolvării solicitărilor externe privind calitatea în educaţie.

Art. 8. Activitatea CEACUT se desfăşoară cu scopul de:
a) a atesta capacitatea universităţii/programelor de studii de a satisface cerinţele şi aşteptările beneficiarilor, la standardele de calitate impuse;
b) a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în UTT;
c) a asigura protecţia beneficiarilor direcţi şi indirecţi de programe de studiu prin producerea şi diseminarea de informaţii sistematice, coerente şi credibile, public accesibile despre calitatea educaţiei în UTT;
d) a propune conducerii UTT strategii şi politici de permanentă îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

Capitolul III. Atribuţii şi responsabilităţi

Art. 9. CEACUT are următoarele atribuţii în domeniul evaluării şi asigurării calităţii educaţiei:
a) elaborează Strategia de asigurare a calităţii în UTT, pe care o propune Senatului spre aprobare după avizarea de către Rector;
b) elaborează şi coordonează procedurile de evaluare şi asigurare a calităţii şi implementează activităţile de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de UTT, conform domeniilor şi criteriilor pevăzute de normele şi practicile organismelor de specialitate;
c) inventariază, centralizează şi aprobă Rapoartele anuale de evaluare internã privind calitatea educaţiei în facultăţile şi departamentele UTT. Rapoartele sunt aduse la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare sau publicare şi sunt puse la dispoziţia evaluatorului extern;
d) elaborează anual un Raport de evaluare internã privind calitatea educaţiei în UTT. Raportul este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern;
e) monitorizează procesele de asigurare şi evaluare a calităţii specifice facultăţilor, departamentelor şi programelor de studii, în vederea evaluării periodice externe;
f) face publice rezultatele evaluărilor externe;
g) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
h) cooperează cu organsimele de specialitate responsabile de evaluarea şi asigurarea calităţii, din ţară sau străinătate;
i) evaluează periodic Planurile de învăţământ şi Statele de funcţiuni şi personal didactic ale facultăţilor, departamentelor şi programelor de studii, privind încadrarea în normele de calitate;
j) formulează şi revizuieşte, periodic, pe baza bunelor practici, indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în UTT;
k) elaborează şi face publice propriile proceduri de evaluare internă a calităţii educaţiei;
l) propune calendarul activităţilor de evaluare, care urmează a fi avizat de Rector şi aprobat de Senatul universitar;
m) gestionează procesul de evaluare periodică de către studenţi a cadrelor didactice şi a programelor de studii;
n) întreţine şi actualizează periodic o secţiune a paginii web a UTT în care se prezintă activitatea de evaluare şi asigurare a calităţii în educaţie şi rezultatele acesteia;
o) elaborează periodic cercetări şi analize de sistem asupra calităţii educaţiei în UTT;
p) întocmeşte şi modifică Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare care este apoi aprobat de Rector;
q) avizează Raportul anual de activitate a CEACUT elaborat de Preşedinte. Raportul anual este prezentat Rectorului spre aprobare şi apoi este difuzat către beneficiari;
r) stabileşte relaţii cu alte organisme similare, în calitate de promotor, partener sau asociat la proiecte naţionale sau internaţionale specifice;
s) asigură arhivarea documentelor specifice managementului calităţii în UTT.

Capitolul IV. Structura organizatorică

Art. 10. CEACUT îşi desfăşoară activitatea în subordinea Rectorului UTT.

Art. 11.
(1) Pentru desfăsurarea activităţii specifice, CEACUT este compusă dintr-un număr de 5 membri, cadre didactice, reprezentanţi ai studenţilor, angajaţilor şi angajatorilor, conform legii.
(2) Numărul maxim de posturi ale CEACUT este de 8, din care 3 sunt angajaţi în aparatul tehnic.
(3) Componenţa CEACUT se stabileşte de Senatul universitar, la propunerea Rectorului.
(4) CEACUT are în structura sa organizatorică un Preşedinte şi un Secretar.
(5) Preşedintele este numit de Senatul universitar, la propunerea Rectorului.
(6) Secretarul CEACUT este numit de Preşedintele CEACUT.
(7) Aparatul tehnic este încadrat cu personal de specialitate. Mărimea şi competenţele acestuia sunt stabilite la propunerea Preşedintelui CEACUT, prin decizia Rectorului, cu avizul Consiliului de Administraţie. Posturile aparatului tehnic pot fi acoperite în regim de cumul de activităţi şi de membrii CEACUT sau de alţi angajaţi ai UTT.

Capitolul V. Activitatea

Art. 12. În desfăşurarea activităţii sale, CEACUT are acces deplin la toate documentele, bazele de date şi resursele informaţionale ale UTT. Facultăţile, departamentele, compartimentele administrative sunt obligate să pună la dispoziţia CEACUT informaţiile solicitate.

Art. 13.
(1) CEACUT se întruneşte trimestrial în şedinţă ordinară, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui.
(2) Şedinţele se derulează în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total de membri şi sunt conduse de Preşedinte.
(3) Hotărârile CEACUT se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

Art. 14. CEACUT oferă sprijin şi suport administrativ Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a Senatului UTT.

Art. 15. Relaţiile CEACUT cu celelalte structuri ale UTT – facultăţi, departamente, compartimente administrative – sunt de coordonare, dar numai în ceea ce priveşte asigurarea şi evaluarea calităţii în educaţie.

Art. 16. Preşedintele CEACUT:
(1) Asigură conducerea executivă a CEACUT şi răspunde de buna sa funcţionare.
(2) Reprezintă CEACUT în relaţiile cu structurile interne ale UTT, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate.
(3) Îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) conduce activitatea CEACUT şi asigură îndeplinirea atribuţiilor sale;
b) elaborează principiile Strategiei de asigurare a calităţii în UTT în vederea elaborării acesteia de către CEACUT;
c) elaborează principiile Codului de Asigurare a Calităţii în UTT în vederea elaborării acestuia de către CEACUT;
d) supervizează elaborarea Rapoartelor de evaluare internă a calităţii în UTT, facultăţi, departamente, programe de studii;
e) elaborează Raportul anual cu privire la activitatea CEACUT;
f) asigură transparenţa şi buna infomare a beneficiarilor prin difuzarea materialelor şi rezultatelor acţiunilor de asigurare şi evaluare a calităţii, în condiţiile legii;
g) propune numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a personalul din aparatul tehnic al CEACUT;
h) întocmeşte aprecierile profesionale pentru personalul din aparatul tehnic al CEACUT şi propune Rectorului spre aprobare calificativele;
i) alte atribuţii ce decurg din prevederile legale.
(4) În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele emite decizii.

Art. 17. Secretarul CEACUT:
Secretarul are următoarele atribuţii principale:
(1) Organizează şi pregăteşte şedinţele CEACUT;
(2) Coordonează şi răspunde de activitatea aparatului tehnic al CEACUT;
(3) Răspunde de organizarea bazei de date referitoare la activitatea CEACUT;
(4) Răspunde de organizarea şi păstrarea arhivei CEACUT;
(5) Asigură difuzarea hotărârilor CEACUT şi a rezultatelor evaluărilor, după aprobarea lor;
(6) Asigură difuzarea Strategiei de asigurare a calităţii şi Standardelor de calitate în Universitate;
(7) Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Preşedinte, în condiţiile legii.

Capitolul VI. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 18. Prezentul Regulament a fost adoptat în şedinţa CEACUT din 10.10.2013 şi aprobat de Rectorul UTT prin Decizia nr. 844/18.10.2013.

Art. 19. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data emiterii deciziei Rectorului de aprobare şi poate fi modificat, la propunerea CEACUT, prin Decizie a Rectorului UTT.


Descarcă aici Regulamentul în format PDF.