REGULAMENT PRIVIND INIŢIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII

În temeiul şi în aplicarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată cu modificările ulterioare, a Legii nr. 484/2002 privind înfiinţarea prin lege a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, al Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, al H.G. nr. 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora, al Cartei Universităţii „Tibiscus”, al H.G. nr. 424/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, al Ghidului activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior,

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara elaborează prezentul

REGULAMENT

1. Domeniu de aplicare

Art. 1. Domeniul de aplicare al prezentului Regulament este evaluarea internă, în scopul autorizării programelor de studii noi şi evaluarea periodică a programelor existente pentru studiile universitare de licenţă şi masterat din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

2.Scop

Art. 2. Prezentul Regulament instituie o procedură unitară care precizează algoritmul şi responsabilităţile privind autorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii, cu scopul:
a) de a ajuta la elaborarea şi prezentarea documentaţiei de autoevaluare a programelor de studii;
b) de a permite evaluatorilor interni şi externi efectuarea unor evaluări corecte şi operative.

Art. 3. Programele de studii universitare de licenţă sunt coordonate de catedre/departamente, iar cele de masterat sunt coordonate de catedre, departamente sau centre de cercetare.

3. Responsabilităţi

Art. 4. Rectorul Universităţii “Tibiscus”, preşedintele Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Universitatea “Tibiscus” (CEACUT), decanii facultăţilor şi responsabilii Comisiilor Calităţii la facultăţi sunt responsabili pentru implementarea şi menţinerea acestei proceduri.

Art. 5. Decanul/directorul departamentului are următoarele responsabilităţi privind înfiinţarea unor noi programe de studii:
a) numirea Comisiei de evaluare internă pentru calitate pe programul de studii;
b) prezentarea Raportului de autoevaluare şi obţinerea avizului Consiliul facultăţii;
c) transmiterea Raportului de autoevaluare spre verificare la CEACUT şi Senatului universitar;

Art. 6. Decanul/directorul departamentului are următoarele responsabilităţi privind programele de studii existente:
a) asigurarea evaluării periodice a programului de studii existent.

Art. 7. Preşedintele CEACUT are responsabilitatea verificării directe, împreună cu CEACUT, a conformităţii Raportului de autoevaluare, în ceea ce priveşte:
a) oportunitatea Raportului de autoevaluare, sub aspectul restricţiilor înscrise la art. 14;
b) existenţa avizelor Consiliului facultăţii /departamentului şi CEACUT;
c) supunerea Raportului de autoevaluare aprobării Senatului;
d) transmiterea Raportului de autoevaluare pentru evaluarea externă.

Art. 8. Responsabilul Comisiei Calităţii din cadrul facultăţii/departamentului are următoarea responsabilitate:
a) verificarea îndeplinirii standardelor de calitate, cu referire la programul nou de studii sau la programul de studii existent, evaluate prin Raportul de autoevaluare în cadrul facultăţii/departamentului din care face parte.

Art. 9. Contabilul-şef are responsabilitatea efectuării operaţiilor necesare pentru achitarea taxei care se percepe pentru evaluarea externă.

Art. 10. Şeful de Catedră, la nivel de catedră, are autoritatea şi responsabilitatea privind calitatea tuturor proceselor derulate în cadrul acesteia. Acesta urmăreşte la nivelul catedrei atingerea obiectivelor generale şi specifice privind calitatea, instruirea personalului, planificarea şi desfăşurarea evaluărilor/auditurilor interne şi a evaluărilor individuale anuale.

Art. 11. Comisia de evaluare internă pentru calitate pe programul de studii are următoarele responsabilităţi:
a) analiza necesităţilor academice şi socio-economice a dezvoltării programului de studii, cu identificarea grupului ţintă de clienţi potenţiali studenţi şi angajatori. În acest scop, facultăţile/departamentele/catedrele pot înfiinţa comisii compuse din reprezentanţi ai cadrelor didactice, studenţilor, mediului economic şi social;
b) identificarea cadrului legislativ ce permite dezvoltarea programului de studii şi a cerinţelor ce decurg din reglementări naţionale, locale sau instituţionale;
c) posibile consideraţii şi argumente legate de managementul strategic al universităţii şi de modul în care acesta este interesat în dezvoltarea programului de studii;
d) identificarea obiectivelor programului, a cerinţelor clienţilor referitoare la competenţele profesionale şi sociale aşteptate de aceştia după absolvirea programului de studii;
e) identificarea rezultatelor aşteptate ale programului de studii proiectat, exprimate prin portofoliul competenţelor, abilităţilor, deprinderilor, pe care le vor obţine viitorii studenţi;
f) sinteza informaţiilor privind programe de studii similare identificate din oferta naţională şi internaţională;
g) coordonarea procesului de elaborare şi modificare a curriculei specializării;
h) organizarea evaluării periodice a programului de studii, pe baza procedurii de evaluare stabilită de CEACUT;
i) în funcţie de cerinţele noi identificate în timpul anului sau prin procesul de evaluare a calităţii, propune îmbunătăţiri calitative privind introducerea unor discipline noi, modificarea numărului de ore, felul activităţilor didactice etc., în planul de învăţământ al specializării, eventual prin consultarea comisiei de la primul punct;
j) contribuie la armonizarea curriculei specializării cu celelalte specializări din universitate, precum şi cu alte universităţi din ţară şi străinătate, în vederea promovării cooperării şi a îmbunătăţirii continue a eficienţei şi a rentabilităţii specializării;
k) analizează de comun acord cu conducerea academică şi implementarea în practică a îmbunătăţirilor necesare în privinţa calităţii actului didactic, rezultate în urma evaluărilor.

4. Proceduri

Art. 12. Procedura se aplică atât pentru programele noi de studii cât şi pentru programele de studii existente, pentru studiile universitare de licenţă şi masterat.

Art. 13. Programele noi de studii se supun evaluării periodice, în conformitate cu frecvenţa impusă prin metodologia ARACIS.

Art. 14. În anumite situaţii, Senatul universitar poate dispune, din considerente bine fundamentate, verificarea înainte de termen a unor programe de studii existente numind, în acest sens, la propunerea preşedintelui CEACUT o comisie de evaluare din afara facultăţii / departamentului în cauză.

Art. 15. (1) Programul nou de studii poate fi iniţiat, de regulă, într-un domeniu care face obiectul activităţii actuale a facultăţii/departamentului.
(2) Iniţierea programului nou de studii în alt domeniu este permisă doar dacă acesta nu face obiectul activităţilor actuale ale altor facultăţi/departamente din cadrul Universităţii.
(3) Pot fi iniţiate doar programe noi de studii înscrise în nomenclatorul naţional de domenii şi specializări.

Art. 16. Iniţiatorul unui program nou de studii poate fi orice persoană/grup interesat din interiorul/exteriorul facultăţii/departamentului.

Art. 17. Pentru programul nou de studii, decanul/directorul de departament/centru, verifică îndeplinirea restricţiilor menţionate la art 15 şi, dacă acestea sunt satisfăcute, supune cererea avizului Biroului Consiliului facultăţii, fixânduse catedra/centrul de cercetare care va coordona programul nou de studii.

Art. 18. Pentru programul nou de studii, care a primit girul Biroului Consiliului facultăţii, decanul/directorul supune avizului Consiliului facultăţii cererea de înfiinţare a Programului nou de studii.

Art. 19. Pentru programul nou de studii la care există avizul Consiliului facultăţii, decanul/directorul de departament numeşte Comisia de evaluare internă pentru calitate pe programul de studii, fixând, totodată, termenul pentru elaborarea Raportului de autoevaluare.

Art. 20. Pentru programul de studii existent, componenţa Comisiei de evaluare internă pentru calitate pe programul de studii funcţionează la nivelul facultăţii/catedrei, din compunerea ei nu pot lipsi decanul facultăţii/directorul departamentului/centrului şi responsabilul Comisiei Calităţii.

Art. 21. Componenţa Comisiei de evaluare internă pentru calitate pe programul de studii (existent sau nou) este stabilită prin decizie a decanului/directorului. Decizia este depusă la CEACUT, pentru programul de studii existent până la data de 01.11 a anului academic în curs (sau de câte ori se hotărăşte modificarea acesteia), iar pentru programul de studii nou, atunci când este hotărâtă înfiinţarea acesteia.

Art. 22. Comisiile de evaluare internă pentru calitate pe programe de studii din universitate lucrează în mod integrat, la nivel de facultate, sub coordonarea decanului şi responsabilului Comisiei Calităţii, iar la nivel de universitate sub coordonarea rectorului şi preşedintelui CEACUT.

Art. 23. Comisia de evaluare internă elaborează Raportul de autoevaluare pe care îl transmite decanului/directorului. Cuprinsul Raportului de autoevaluare este precizat în reglementările ARACIS.

Art. 24. Raportul de autoevaluare referitor la calitate privind programul de studii existent, se elaborează pentru fiecare an academic, nu mai târziu de 01.11 a anului universitar următor.

Art. 25. Decanul/directorul de departament/centru, împreună cu Responsabilul Comisiei Calităţii la facultatea respectivă, verifică conţinutul Raportului de autoevaluare, asigurânduse că acesta este complet şi corect. Totodată, verifică îndeplinirea standardelor generale şi specifice instituite la nivel naţional de către MEdCT şi ARACIS. Sinteza Raportului de autoevaluare se constituie într-o fişă de evaluare, în care comisia cuantifică gradul de îndeplinire al cerinţelor din standarde şi propune verdictul.

Art. 26. Decanul/directorul supune Raportul de autoevaluare avizului Consiliului facultăţii şi dacă obţine acest aviz, transmite Raportul de autoevaluare spre verificare CEACUT.

Art. 27. Preşedintele CEACUT verifică, în mod direct sau prin membrii Biroului CEACUT, conformitatea Raportului de autoevaluare sub aspectul conţinutului şi al îndeplinirii standardelor generale, face eventuale propuneri de completare şi avizează Raportul de autoevaluare.

Art. 28. Rectorul universităţii verifică oportunitatea Raportului de autoevaluare, existenţa avizului Consiliului facultăţii şi al CEACUT şi îl supune aprobării Senatului universitar. Odată cu aprobarea Raportului de autoevaluare se aprobă şi solicitarea evaluării externe pentru programele noi de studii sau programele de studii existente, după caz. Avizele Consiliului facultăţii, CEACUT şi ale rectorului se materializează prin semnarea fişei de evaluare.

Art. 29. În cazul evaluărilor dispuse de către Senat, preşedintele CEACUT primeşte raportul de la comisie, formulează un punct de vedere, îl transmite rectorului. Pe baza documentelor existente şi a evaluărilor proprii, rectorul formulează un punct de vedere pe care îl prezintă în şedinţa Senatului universitar, propunând totodată un verdict fundamentat.

Art. 30. La solicitarea rectorului, serviciul contabilitate face demersurile necesare pentru achitarea taxei care se percepe pentru evaluarea externă.

Art. 31. Raportul de autoevaluare aprobat de Senat, incluzând documentul de confirmare a achitării taxei, se transmit prin grija rectorului şi a decanului/directorului la ARACIS, pentru evaluarea externă, în cel mai scurt timp.

5. Dispoziţii finale

Art. 32. Responsabilitatea pentru prezenta procedură revine preşedintelui CEACUT. Pentru modificarea acestei proceduri este responsabil preşedintele CEACUT.

Art. 33. Prezentul Regulament a fost adoptat în şedinţa CEACUT din 22.01.2008, aprobat de Senatul Universităţii „Tibiscus” în şedinţa din 06.03.2008 şi intră în vigoare începând cu anul academic 2008/2009.

Descarca aici regulamentul.