STRATEGIA ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN UNIVERSITATEA "TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA 2012-2016

1. INTRODUCERE

Sistemul de Asigurare a Calităţii în Universitatea “Tibiscus” din Timişoara (SACUT) funcţionează în temeiul prevederilor legale referitoare la managementul calităţii în învăţământul superior, bazate pe:
-Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG 75/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
-Carta universitară.
Această strategie se aplică tuturor componentelor funcţionale ale Universităţii „Tibiscus” din Timişoara (UTT sau Universitate). În UTT funcţionează:
a) Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată – pregăteşte:
- licenţiaţi în Informatică, prin programul de studii universitare de licenţă Informatică, forma de învăţământ cu frecvenţă, cu calificativ de menţinerea acreditării din 2009;
- absolvenţi de studii universitare de master în Informatică (domeniu acreditat), prin programele prin studii universitare de master Administrarea Sistemelor Distribuite şi Web-design, forma de învăţământ cu frecvenţă, ambele acreditate din anul 2008;
b) Facultatea de Drept şi Administraţie Publică – pregăteşte:
- licenţiaţi în Drept, prin programul de studii universitare de licenţă Drept, forma de învăţământ cu frecvenţă, cu calificativ de menţinerea acreditării din 2011;
- absolvenţi de studii universitare de master în Drept (domeniu acreditat), prin programul de studii universitare de master Instituţii de Drept European, forma de învăţământ cu frecvenţă, acreditat din anul 2010;
c) Facultatea de Psihologie – pregăteşte:
- licenţiaţi în Psihologie, prin programul de studii universitare de licenţă Psihologie, forma de învăţământ cu frecvenţă, cu calificativ de încredere limitată din 2013;
- absolvenţi de studii universitare de master în Psihologie (domeniu acreditat), prin programul de studii universitare de master Psihoterapii şi Psihologie Clinică, forma de învăţământ cu frecvenţă, acreditat din anul 2010;
d) Facultatea de Ştiinţe Economice – pregăteşte:
- licenţiaţi în Ştiinţe Economice, prin programul de studii universitare de licenţă Contabilitate şi Informatică de Gestiune, forma de învăţământ cu frecvenţă, cu calificativ de menţinerea acredităţii din 2009;
- licenţiaţi în Ştiinţe Economice, prin programul de studii universitare de licenţă Contabilitate şi Informatică de Gestiune, forma de învăţământ frecvenţă redusă, acreditat din 2011;
- licenţiaţi în Ştiinţe Economice, prin programul de studii universitare de licenţă Economie şi Afaceri Internaţionale, forma de învăţământ cu frecvenţă, cu calificativ de încredere limitată din 2013 – program în lichidare;
- absolvenţi de studii universitare de master în Contabilitate (domeniu acreditat), prin programul de studii universitare de master Auditul şi Evaluarea Întreprinderii, forma de învăţământ cu frecvenţă, acreditat din anul 2008;
- absolvenţi de studii universitare de master în Economie şi Afaceri Internaţionale (domeniu acreditat), prin programul de studii universitare de master Strategia Afacerilor în Mediul European, forma de învăţământ cu frecvenţă, acreditat din anul 2008 – program în lichidare;
e) Colectivul de Discipline Transversale – acoperă disciplinele complementare din Planurile de învăţământ ale programelor de studii organizate de Universitate;
f) Direcţia Generală Administrativă – asigură suportul tehnico-economic pentru buna desfăşurare a activităţii Universităţii, facultăţilor, departamentelor şi colectivelor.
La nivelul UTT, al facultăţilor, departamentelor şi colectivelor, a fost creat cadrul instituţional pentru dezvoltarea şi monitorizarea efectivă a calităţii şi pentru îmbunătăţirea continuă a standardelor de calitate.

2. MISIUNE ŞI OBIECTIVE

Misiunea Universităţii este formulată în Carta universitară astfel:
a. dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii, formarea unor personalităţi autonome, educarea spiritului antreprenorial, a participării cetăţeneşti active în societate, incluziune socială şi angajare pe piaţa muncii;
b. furnizarea unei oferte educaţionale de nivel internaţional, prin programe de studii universitare, postuniversitare, de formare continuă şi alte forme de educaţie, de înaltă calitate, care să contribuie la generarea unei resurse naţionale competitive, capabile să acţioneze şi să se adapteze eficient la realităţile societăţii actuale şi viitoare;
c. susţinerea fermă a procesului de dezvoltare economică, socială, ştiinţifică şi culturală a comunităţii locale, regionale şi naţionale prin implicare directă, în acord cu nevoile şi solicitările acestora.
Integritatea academică semnifică respectarea de către membrii comunităţii universitare a unui set de valori şi principii etice universal acceptate de comunităţile academice: profesionalismul, responsabilitatea profesională şi socială, transparenţa, dreptatea şi echitatea, autonomia personală, meritul, onestitatea şi corectitudinea intelectuală, respectul şi toleranţa, bunăvoinţa şi grija, libertatea academică. Respectarea integrităţii academice este atât subiec al Strategiei de asigurare a calităţii, cât şi al Codului de etică şi deontologie universitară al Universităţii, instrument normativ care arată ce poate fi sau trebuie apreciat şi ce trebuie respins sau blamat.
Răspunderea şi responsabilitatea publică obligă UTT în faţa legiuitorului şi a publicului beneficiar al serviciilor educaţionale oferite. Prin asumarea răspunderii şi a responsabilităţii publice Universitatea se obligă să respecte legislaţia în vigoare, Carta universitară proprie, politicile naţionale şi internaţionale din domeniul învăţământului superior. UTT garantează respectarea reglementărilor în vigoare cu privire la asigurarea şi evaluarea calităţii în învăţământul superior şi respectarea politicilor de etică şi echitate universitară cuprinse în Codul de etică. În UTT este asigurată transparenţa tuturor deciziilor şi activităţilor desfăşurate şi este respectată libertatea academică a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare precum şi drepturile şi libertăţile studenţilor.
Prevederile prezentei Strategii au ca obiectiv atingerea obiectivelor Universităţii, definite astfel în Carta universitară:
a. crearea oportunităţilor de învăţare şi cercetare prin oferta educaţională a facultăţilor componente, la nivel de studii universitare, postuniversitare şi alte forme de educaţie şi formare profesională;
b. promovarea cunoaşterii teoretice şi aplicative, prin activitate didactică, de cercetare şi prin alte mijloace, la standarde înalte de calitate;
c. afirmarea Universităţii în spaţiul învăţământului superior naţional şi internaţional, promovarea acesteia ca instituţie de învăţământ atractivă pentru studenţi şi cadre didactice, din ţară şi din străinătate.
Indicatorii de performanţă urmăriţi în evaluarea internă a calităţii sunt: centrarea educaţiei pe student, gradul de angajabilitate al absolvenţilor, performanţa şi vizibilitatea cercetării, informatizarea compartimentelor de activitate, dimensiunea internaţională a activităţii, adecvarea resurselor umane şi materiale la cerinţele impuse de îndeplinirea standardelor de calitate din învăţământului superior.
În UTT asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie îndeplineşte standardele. Asigurarea calităţii educaţiei este centrată preponderent pe rezultatele învăţării. Rezultatele învăţării sunt exprimate în termeni de cunoştinţe, competenţe, valori şi aptitudini care se obţin prin parcurgerea şi finalizarea unui nivel de învăţământ sau program de studii.
Managementul conducerii UTT va opta cu fermitate pentru responsabilitate, transparenţă şi eficienţă; în acest sens, informatizarea serviciilor, a gestiuniii academice şi introducerea gestiunii cunoştinţelor şi a conceptului de instituţie inteligentă vor duce Universitatea la standardele internaţionale din ţările dezvoltate.
Eficienţa procesului de evaluare a calităţii depinde în bună măsură de considerarea corespondenţelor dintre sensurile academice ale calităţii, dinamica sistemului educativ şi aşteptările beneficiarilor. O metodologie clară şi coerentă a asigurării calităţii presupune responsabilitatea tuturor celor implicaţi în aplicarea ei. Aderarea acestora la un set minim de valori etice este un criteriu cheie pentru reuşita activităţilor de asigurare a calităţii şi de acreditare în învăţământul superior.

3. PRINCIPII ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

Aşa cum prezintă şi Codul de asigurare a calităţii, măsurile de asigurare a calităţii în TT au are menirea de a promova cultura calităţii, care să contribuie la realizarea unui învăţământ superior de calitate, afirmat ca un bun public, demn de încrederea publică, precum şi la îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii, a culturii şi economiei naţionale într-un cadru european, prin responsabilitate instituţională, centrare pe rezultate, identitate instituţională, cooperare cu toate componentele sistemului educaţional.
Principiile generale care trebuie respectate de către persoanele care desfăşoară activităţi în domeniul evaluării calităţii, sunt următoarele:
a) legalitate;
b) independenţă;
c) obiectivitate;
d) imparţialitate;
e) transparenţă;
f) responsabilitate personală;
g) profesionalism;
h) confidenţialitate.

4. OBIECTIVELE ASIGURĂRII CALITĂŢII

Obiectivele asigurării calităţii în UTT sunt:
a) să ofere referinţe etice pentru toţi cei implicaţi în asigurarea şi evaluarea calităţii;
b) să asigure transparenţa în relaţiile dintre evaluatori şi evaluaţi, evaluaţi şi beneficiari etc;
c) să servească drept suport pentru elaborarea şi aplicarea politicilor de autoevaluare a calităţii în Universitate;
d) să asigure respectarea normelor deontologice în procesul de autoevaluare internă a programelor de studii;
e) să asigure respectarea normelor de confidenţialitate privind activitatea desfăşurată la nivelul Comisiilor de calitate (Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara – CEACUT respectiv Comisiile calităţii la nivel de facultăţi), al evaluatorilor independenţi, al personalului angajat;
f) să promoveze încrederea în aplicarea criteriilor şi procedurilor de evaluare a calităţii în UTT.
Aceste obiective rezultă din studierea situaţiei actuale a UTT printr-o analiză SWOT, aşa cum se prezintă în tabelul următor:

Puncte tari Puncte slabe
• Personal didactic foarte bine pregătit din punct de vedere profesional, 37% având titlul de doctor şi 82% fiind cadre didactice titulare în UTT;
• Un sistem performant de management al calităţii;
• Experienţă anterioară a cadrelor didactice fie în învăţământ ori cercetare, fie în activitatea practică, precum şi experienţa managerială a persoanelor care încadrează structurile ori funcţiile de conducere;
• Colaborare foarte bună cu universităţi din ţară şi străinătate, apartenenţa la organisme naţionale (CNR) şi internaţionale (EUA, AUDEM);
• Bună imagine / relaţie bună cu mass-media şi în mediul academic – universitar;
• Grad ridicat de angajabilitate a absolvenţilor UTT, atât în ţară cât şi în străinătate;
• Disponibilitate maximă pentru colaborarea cu parteneri interni şi externi, pentru proiecte, programe, colaborări, schimb de cadre didactice şi studenţi etc.;
• Participarea studenţilor la actul decizional pe fiecare palier al activităţii;
• Existenţa unor planuri de cercetare proprii cu teme aplicate şi creative pe bază de granturi şi contracte de cercetare, cu organisme de stat sau cu mediul socio-economic;
• Participarea unor specialişti din afara UTT în entităţi formale şi non-formale care se ocupă cu actualizarea periodică a planurilor de învăţământ şi al conţinutului disciplinelor predate;
• Lipsa unei evaluări externe periodice la zi, din cauza întârzierilor datorate condiţiilor obiective şi subiective de funcţionare a Universităţii;
• Personal didactic suficient dar repartizat neuniform pe facultăţi şi programe de studiu;
• Buget construit aproape în totalitate din taxele studenţilor, fără accent puternic pe latura de cercetare ştiinţifică sau contractuală ori de creaţie artistică şi performanţă sportivă;
• Scăderea constantă a numărului de studenţi, atât la nivel naţional cât şi în UTT, cu diminuarea continuă a numărului programelor de studiu, corpului didactic şi resurselor la dispoziţie.
Oportunităţi Ameninţări
• Autonomie universitară activă;
• Accesul la mijloace moderne de comunicare (internet, intranet, e-mail, grupuri de discuţii etc.);
• Aplicarea celor mai noi strategii de predare pentru fiecare curs, conforme cu programul de studiu, bazate de aparatură modernă şi suporturi de curs / seminar / laborator;
• Organizarea anuală în facultăţile UTT de sesiuni ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională;
• Participarea cadrelor didactice la conferinţe şi simpozioane interne şi internaţionale;
• Existenţa revistelor care publică rezultatele cercetării, unele evaluate cu calificative mari şi incluse în baze de date internaţionale de prestigiu;
• Protocoale şi acorduri cu parteneri interni şi externi şi preluarea unor bune practici în domeniu din instituţii de învăţământ din afara ţării;
• Apartenenţa la diferite organizaţii şi organisme naţionale şi internaţionale de învăţământ şi profesionale.
• Constrângerile financiare;
• Numărul tot mai redus de studenţi înmatriculaţi;
• Modificările legislative frecvente;
• Problemele continue de colaborare cu o parte a fondatorilor UTT.

5. PRIORITĂŢI ALE ACTIVITĂŢII DE ASIGURARE A CALITĂŢII

Prin punerea în practică a procedurilor specifice de asigurare a calităţii se vor aduce următoarele îmbunătăţiri ale activităţii manageriale:
• consolidarea şi ridicarea prestigiului naţional şi internaţional al UTT;
• modernizarea sistemului de asigurare a calităţii procesului educaţional din UTT;
• adoptarea unei strategii manageriale care să atragă resurse financiare complementare (granturi, contracte, cursuri, prestări servicii, fonduri europene etc.);
• consolidarea unei atmosfere stimulative de muncă bazată pe responsabilitate, înţelegere, seriozitate şi colaborare la nivelul tuturor structurilor UTT;
• modernizarea şi eficientizarea procesului de învăţământ prin asigurarea unei calităţii înalte a actului didactic;
• evaluarea exigentă a performanţelor studenţilor;
• creşterea importanţei şi conţinutului activităţilor practice şi stagiilor de practică;
• îmbunătăţirea continuă a fondului de carte şi de periodice al bibliotecii universitare, dar şi asigurarea condiţiilor de accesare a bazelor de date internaţionale de cunoştinţe;
• realizarea de proiecte pentru asistenţă financiară nerambursabilă;
• promovarea unei dimensiuni europene a UTT, prin continuarea şi amplificarea cooperării instituţionale şi a programelor de mobilitate;
• realizarea unor programe şi teme adecvate de cercetare la nivelul centrelor de cercetare şi al departamentelor, bazate pe capacităţile şi posibilităţile cadrelor didactice;
• realizarea periodică de audituri ale planurilor de învăţământ şi fişelor de disciplină.

6. PLANIFICAREA IMPLEMENTĂRII

Obiectivele prezentei strategii privesc mandatul 2012-2016 şi urmează a fi puse în practică după următorul calendar de principiu:
• obiective pe termen scurt (un an):
-implementarea tuturor prevederilor actualizate privind organizarea şi funcţionarea UTT în baza Legii 1/2011 şi actelor subsecvente;
-implementarea cadrului general de asigurare a calităţii;
-demararea activităţilor necesare realizării evaluării externe a calităţii educaţiei şi menţinerea acreditării;
• obiective pe termen mediu (2 ani):
-consolidarea sistemului de asigurare a calităţii;
-asigurarea bunei funcţionări a structurilor implicate în asigurarea calităţii, la fiecare nivel – universitate, facultate, departamente;
• obiective pe termen lung (4 ani):
-menţinerea acreditării tuturor programelor de studii;
-diversificarea ofertei educaţionale a Universităţii;
-menţinerea standardelor de calitate ca proces continuu care funcţionează fără o intervenţie expresă a structurilor de asigurare a calităţii.

7. DISPOZIŢII FINALE

Prezenta strategie a fost adoptată de CEACUT în şedinţa din 05.12.2012, avizată de rectorul Universităţii “Tibiscus” din Timişoara şi aprobată de Senatul UTT în data de 06.12.2012.
Strategia se va putea modifica anual, în ceea ce priveşte structura UTT prezentată în capitolul întâi, de către CEACUT şi apoi va fi avizată de rectorul Universităţii, fără a fi nevoie de o nouă aprobare a sa în Senatul universitar.
Strategia se va putea modifica, la nevoie, în ceea ce priveşte celelalte prevederi, caz în care aprobarea sa va urma calea iniţială: elaborare de către CEACUT, avizare de către rector, aprobare în Senatul universitar.


Descarcă aici Strategia asigurării calităţii în format PDF.